Ontwikkelingen Persoonsgebonden Budget

Niet de overheid maar de beroepsgroep gaat over de normen van indicatie. (Kamervragen n.a.v. Pgb budget ouders meervoudig gehandicapte kinderen)

Het Pgb trok de afgelopen week aandacht. Als budgethouder blijft het van belang steeds goed op het vizier te hebben welke zorghandelingen er nu vallen onder ouderlijke zorg (ook  gebruikelijke zorg genoemd) en welke niet? En welke handelingen zijn dan risicovol of voorbehouden (zoals die in de wet BIG genoemd staan) en welke niet?
De minister benadrukte in antwoord op kamervragen nog een keer dat bij zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet beroepsgroepen (zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen) zélf over de beroepsnormen gaan. En hierbij is het ook mogelijk dat verpleegkundigen de ouders en/of het kind instrueren of begeleiden om bepaalde handelingen zelf uit te voeren.
Allesbepalend is echter altijd de specifieke zorgsituatie en de context. Het is en blijft altijd maatwerk. Hierbij is het mogelijk dat de Pgb budgethouder ervoor kan kiezen om informele zorgverleners in te zetten om de geïndiceerde zorg te leveren.

Zie verder Beantwoording Kamervragen over uitzending over ouders die gekort worden op pgb

Ontwikkelingen en implementatie PGB2.0

Zoals bekend kan een Pgb kan worden toegekend op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor is er bij de uitvoering van het pgb-proces sprake van een samengestelde keten waarin alle belanghebbenden hun eigen verantwoordelijkheden hebben: gemeenten zijn verstrekkers op basis van de Wmo en de Jeugdwet, zorgkantoren zijn verstrekkers op basis van de Wlz, zorgverzekeraars zijn verstrekkers voor de Zvw en tenslotte betaalt de Sociale Verzekeringsbank de bedragen van de budgethouders direct uit aan de betreffende zorgverleners.
In 2018 is de eerste proefversie gestart van een nieuw landelijk ondersteuningssysteem: PGB2.0. Nadat een Programma van Eisen is opgesteld is er deze zomer een planning opgesteld, waarin op kwartaalbasis is aangegeven welke functionaliteiten wanneer beschikbaar komen. De VNG werkt op dit moment aan een leer- en voorbereidingsomgeving om  medewerkers van gemeenten te kunnen laten oefenen, leren en evalueren. Eind 2022 rolt het laatste deelproject uit en dan zou PGB2.0 up and running moeten zijn.

Zie verder Ontwikkeling en implementatie PGB2.0